Nobuko
13 days ago

🎉 Nobuko has sent you 10 points! 🎉

"Thank you!"

Etou
13 days ago

🎉 Etou has sent you 50 points! 🎉

"Thank you."

Takuya
13 days ago

🎉 Takuya has sent you 50 points! 🎉

Nobuko
10 days ago

🎉 Nobuko has sent you 20 points! 🎉

"Thank you!"

Mamo
10 days ago

🎉 Mamo has sent you 50 points! 🎉

Nobuko
7 days ago

🎉 Nobuko has sent you 20 points! 🎉

"Thank you!"

Ayaka
7 days ago

🎉 Ayaka has sent you 50 points! 🎉

"Thank you your session. "

Kimmy
7 days ago

🎉 Kimmy has sent you 100 points! 🎉

Taka
7 days ago

🎉 Taka has sent you 50 points! 🎉

Nobuko
6 days ago

🎉 Nobuko has sent you 10 points! 🎉

"Thank you!"

NAOMI
4 days ago

🎉 NAOMI has sent you 50 points! 🎉

Nobuko
3 days ago

🎉 Nobuko has sent you 10 points! 🎉

"Thank you!"

Nobuko
2 days ago

🎉 Nobuko has sent you 10 points! 🎉

"Thank you!"

NAOMI
1 days ago

🎉 NAOMI has sent you 50 points! 🎉

Masa
23 hours ago

🎉 Masa has sent you 50 points! 🎉

Nobuko
16 hours ago

🎉 Nobuko has sent you 10 points! 🎉

"Thank you!"

0/200
みんなと共有